კოლეჯის მისია

შპს საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის მისიაა შეიმუშავოს სხვადასხვა მიმართულების ხარისხიანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და მისი რეალიზებით უზრუნველყოს კვალიფიციური პროფესიული კადრების მომზადება შრომის ბაზრისათვის