ჩვენს შესახებ

საერთაშორისო საზოგადოებრივიკოლეჯი  ICC ახალი სიტყვაა ქართულსაგანმანათლებლო სივრცეში. პროფეს ულიგანათლების მიმართულებით, ქვეყანაში არსებულმა მდგომარეობამ თავისთავადწარმოშვა პროფესიული
კოლეჯისგანვითარების აუცილებლობაც. სწორედ ესგახდა ჩვენი მთავარი ორიენტირი ვაჩვენოთსაზოგადოებას ნამდვილი პროფესიონალების მნიშვნელობა.

საერთაშორისო საზოგადოებრივიკოლეჯი ICC ს განვითარებაზეორიენტირებული, ახალგაზრდა საქმია ნი ადამიანების გუნდია, რომელთაცერთი მთავარი მიზანი საკუთარი საქმისადმი
სიყვარული დაპროფესიონალიზმი აერთიანებთ.ჩვენი პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამები პროფესიულსტუდენტს, უმოკლეს ვადებში, დასაქმებისათვის საჭირო და აუცილებელცოდნას აძლევს. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, საგანამანთლებლოპროგრამების შემუშავების პროცესში აქტიურად ჩავრთეთ პოტენციური დამსაქმებლები, რათა მათი მოთხოვნები მაქსიმალურად ასახულიყო მათივემომავალი კადრების მომზადებისას.

 

საზოგადოებრივმა კოლეჯმა პარტნიორად წარმატებული ორგანიზაციებიშეარჩია.კოლეჯს პარტნიორული ურთიერთობები დამყარებული აქვს ისეთკომპანიებთან როგორიცაა: ალტა, ნიკორა, ეკო ფუდი, სოკარი, კანარგო და ა.შ. სწორედ მათთან გაფორმდა საწარმოო პრაქტიკის გავლის
თაობაზე ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმები.შესაბამისად, ჩვენს პროფესიულ
სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ მუდმივიკონტაქტი იქონიონ პოტენციურ დამსაქმებლებთან.
შეიძინონ პროფესიით დასაქმებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები
და რაც მთავარია, გააცნობიერონ, რომ დასაქმება და კარიერა მათ მიერ გამოვლენილ ცოდნაზე, მონდომებასა და უნარ-ჩვევებზეა დამოკიდებული. გვჯერა, რომ ერთიანი ძალისხმევით შევძლებთ შევცვალოთ ქართულ საზოგადოებაში არსებული ვითარება! დროა, გახდეთ პროფესიონალი! – კოლეჯი „ICC“