შპს – საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს მსურველთა მიღებას

შპს – საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს მსურველთა
მიღებას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე:
1. ფარმაცევტის თანაშემწე მეხუთე საფეხური -11 ადგილი
1. პრაქტიკოსი ექთანი მეხუთე საფეხური – 46 ადგილი
2. ექთნის თანაშემწე მესამე საფეხური(ქართულენოვანი) – 17 ადგილი
3. ექთნის თანაშემწე მესამე საფეხური (ინგლისურენოვანი) – 10 ადგილი
4. კბილის ტექნიკოსი მესამე საფეხური – 3 ადგილი
5. კბილის ტექნიკოსი მეოთხე საფეხური – 7 ადგილი
6. კბილის ტექნიკოსი მეხუთე საფეხური – 4 ადგილი
7. აუდიტორის ასისტენტი მესამე საფეხური – 5 ადგილი
8. ინფორმაციული ტექნოლოგი მესამე საფეხური (ქართულენოვანი) – 11 ადგილი
9. ინფორმაციული ტექნოლოგი მესამე საფეხური (ინგლისურენოვანი) – 10
ადგილი
10. კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) მესამე საფეხური – 13 ადგილი
11. ოფისის მენეჯერი (მდივან რეფერანტი) მესამე საფეხური – 32 ადგილი
12. ბანკის ოპერატორი მეხუთე საფეხური – 3 ადგილი
13. ბუღალტერი მესამე საფეხურ – 10 ადგილი
14. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი მეხუთე საფეხური – 41 ადგილი
15. ბიბლიოთეკარი მეოთხე საფეხური – 15 ადგილი
16. საბაჟო წამომადგენელი (სასაქონლო ოპერაციების სპეციალისტი) მესამე
საფეხური – 20 ადგილი

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა
წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:
1. სააპლიკაციო ფორმა(ივსება ადგილზე);
2. საბაზო ან სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი –
ატესტატი. (უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში გან.ხარისხის
განვ.ეროვნული ცენტრის მიერ განათლების აღიარების
დამადასტ.დოკუმენტი
3. 2 ცალი ფერადი ფოტოსურათი 3/4–ზე;
4. ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია;
5. პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი. (არასრულწლოვანი პირის
შემთხვევაში კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის ასლი).
ჩარიცხვის პირობები:
III საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა
ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დამადასტურებელი დოკუმენტის
წარმოდგენა.

ბიბლიოთეკარის IV საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე
დაშვების წინაპირობაა სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი
დოკუმენტის წარმოდგენა.
V საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, გარდა კბილის
ტექნიკოსის V საფეხურისა, დაშვების წინაპირობაა სრული ზოგადი განათლების
დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა.
დოკუმენტების მიღება იწარმოება 2018 წლის 15 აგვისტოდან 2018 წლის 11
ოქტომბრამდე.
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯის მიერ განხორციელბეულ თითოეულ პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის დაწყების თარიღად განისაზღვროს 2018
წლის 15 ოქტომბერი.
ერთი სასწავლო წლის სწავლის საფასურად განისაზღვროს 1500 ლარის ოდენობით.